Toán Lớp 8: Giá trị của biến x trong hệ thức 2.(x +5) -$x^{2}$ -5x=0 Giá trị của biến y trong hệ thức 7y -$6^{2}$ -2=0

Toán Lớp 8: Giá trị của biến x trong hệ thức 2.(x +5) -$x^{2}$ -5x=0
Giá trị của biến y trong hệ thức 7y -$6^{2}$ -2=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Giá trị của biến x trong hệ thức 2.(x +5) -$x^{2}$ -5x=0 Giá trị của biến y trong hệ thức 7y -$6^{2}$ -2=0”

  1. Giải đáp:
    $\begin{array}{l} x \in \{2 ; -5 \} \\y \in \Bigg\{ \dfrac{2}{3} ; \dfrac{1}{2} \Bigg\} \end{array}$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\begin{array}{l} 2(x+5) -x^2 -5x=0 \\ \Leftrightarrow 2(x+5) -x(x+5) =0 \\ \Leftrightarrow (2-x)(x+5) =0 \\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2-x =0\\x+5 =0\end{array} \right. \\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =2\\x =-5\end{array} \right. \\  \text{Vậy } x \in \{2 ; -5 \}  \\ \\  7y -6y^2 -2 =0 \\ \Leftrightarrow -6y^2 +3y +4y -2 = 0 \\  \Leftrightarrow -3y(2y-1) + 2(2y-1) =0 \\ \Leftrightarrow (2-3y)(2y-1) =0 \\  \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2-3y =0\\2y -1 =0\end{array} \right. \\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}y = \dfrac{2}{3}\\ y = \dfrac{1}{2}\end{array} \right.\\  \text{Vậy } y \in \Bigg\{ \dfrac{2}{3} ; \dfrac{1}{2} \Bigg\} \end{array}$

Viết một bình luận