Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=3+3^2+3^3+-+3^99 không là số chính phương

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=3+3^2+3^3+….+3^99 không là số chính phương

0 bình luận về “Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=3+3^2+3^3+-+3^99 không là số chính phương”

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  {(3 \vdots 3),(3^2 \vdots 3),(3^3 \vdots 3),(……),(3^99 \vdots 3):}
  => 3 + 3^2 + 3^3 + …. + 3^99 \vdots 3
  => A \vdots 3
  $\text{Ta có:}$
  {(3^2 \vdots 3^2),(3^3 \vdots 3^2),(3^4 \vdots 3^2),(……),(3^99 \vdots 3^2):}
  => 3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^99
  $\text{Vì}$ 3 \cancel{vdots} 3^2
  => 3 + 3^2 + 3^3 + …. + 3^99 \cancel{vdots} 3^2
  => A \cancel{vdots} 3^2
  $\text{Vậy A không là số chính phương}$

  Trả lời

Viết một bình luận