Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=3+3^2+3^3+-+3^99 không là số chính phương

Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng A=3+3^2+3^3+….+3^99 không là số chính phương

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: A=3+3^2+3^3+….+3^99\vdots3
  Mà 3\cancel{vdots}3^2
  ⇒A=3+3^2+3^3+….+3^99\cancel{vdots}3^2
  ⇒A ko là số chính phương

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  {(3 \vdots 3),(3^2 \vdots 3),(3^3 \vdots 3),(……),(3^99 \vdots 3):}
  => 3 + 3^2 + 3^3 + …. + 3^99 \vdots 3
  => A \vdots 3
  $\text{Ta có:}$
  {(3^2 \vdots 3^2),(3^3 \vdots 3^2),(3^4 \vdots 3^2),(……),(3^99 \vdots 3^2):}
  => 3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^99
  $\text{Vì}$ 3 \cancel{vdots} 3^2
  => 3 + 3^2 + 3^3 + …. + 3^99 \cancel{vdots} 3^2
  => A \cancel{vdots} 3^2
  $\text{Vậy A không là số chính phương}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )