Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: a) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy của tam giác đó bằng 50∘. b) Tính góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh

Toán Lớp 7: a) Tính góc ở đỉnh của một tam giác cân biết góc ở đáy của tam giác đó bằng 50∘.
b) Tính góc ở đáy của một tam giác cân biết góc ở đỉnh bằng 70∘.
c) Biết △ABC cân tại A, hãy tính số đo góc B và góc C theo số đo góc A
Vẽ hình nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  a) góc ở đỉnh bằng 80 độ
  b) góc ở đáy bằng 55 độ
  c) số đo góc B và góc C = (180 – góc A): 2
   

 2. VD: tên Δ là ABC
  Xét ΔABC cân tại A
  Nên góc B = góc C= $50^{o}$
  Ta có: Â + B+ C= $180^{o}$
  A+ $50^{o}$+ $50^{o}$=$180^{o}$
  Â =$180^{o}$-($50^{o}$+$50^{o}$)
  Â =$80^{o}$
  b) Xét Δ ABC cân tại A
  Ta có: Â + B + C = $180^{o}$
  $70^{o}$+B + C= $180^{o}$
  B + C=$180^{o}$- $70^{o}$
  B +C= $110^{o}$( mà B= C)
  Suy ra: B = C= $110^{o}$:2= $55^{o}$
  c)Xét ΔABC cân tại A
  Ta có: Â + B + C =$180^{o}$
  Ao + B + C= $180^{o}$
  B+ C=$180^{o}$- $A^{o}$ ( mà B= C)
  Suy ra: B= C= $180^{o}$- :2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )