Toán Lớp 8: G = x(6-x) + 74 + x Tìm giá trị lớn nhất

By Phước Bình

Toán Lớp 8: G = x(6-x) + 74 + x
Tìm giá trị lớn nhất
Viết một bình luận