Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4 cm và 6 cm độ dài cạnh hình thoi là A)52cm B)√13cm C)13cm D)√52cm

Toán Lớp 8: Độ dài hai đường chéo của một hình thoi bằng 4 cm và 6 cm độ dài cạnh hình thoi là
A)52cm
B)√13cm
C)13cm
D)√52cm

Comments ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  Gọi hình thoi đó là : $ABCD$
  Hai đường chéo: $AC=4(cm),BD=6(cm)$
  $E$ giao điểm của $AC,BD$
  $⇒$ $E$ là trung điểm của $AC,BD$
  $⇒$ $BE=3(cm),AE=2(cm)$
  Áp dụng định lí $Pi-ta-go$ vào $ΔAEB$ vuông tại $E$ ta có:
  $AB^2=BE^2+AE^2$
  $AB^2=3^2+2^2$
  $AB^2=13(cm)$
  $⇒AB=√13(cm)$
  $⇒$ $B$

  toan-lop-8-do-dai-hai-duong-cheo-cua-mot-hinh-thoi-bang-4-cm-va-6-cm-do-dai-canh-hinh-thoi-la-a

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Độ dài của nửa đường chéo hình thoi có cạnh 4cm là:
  4:2=2(cm)
  Độ dài của nửa đường chéo hình thoi có cạnh 6cm là:
  6:2=3(cm)
  Độ dài cạnh hình thoi là:
  \sqrt{2^2 +3^2}=\sqrt{4+9}=\sqrt{13}(cm)
  =>B
  (Bài tham khảo)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )