Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, AH vuông góc BC tại H, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của HA lấy điểm E sao cho HA = HE. Trên tia đối của tia M

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, AH vuông góc BC tại H, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của HA lấy điểm E sao cho HA = HE. Trên tia đối của tia MA lấy điểm F sao cho MA = MF. Chứng minh:
a) ME = MF; b) BE = CF ; c) AC // BF

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta MHA,\Delta MHE$ có:
  Chung $MH$
  $\widehat{MHA}=\widehat{MHE}(=90^o)$
  $HA=HE$
  $\to\Delta MHA=\Delta MHE(c.g.c)$
  $\to MA=ME$
  Mà $MF=MA$
  $\to ME=MF$
  b.Xét $\Delta BHA,\Delta BHE$ có:
  Chung $BH$
  $\widehat{AHB}=\widehat{BHE}$
  $HA=HE$
  $\to\Delta AHB=\Delta EHB(c.g.c)$
  $\to BA=BE$
  Xét $\Delta MAB,\Delta MCF$ có:
  $MA=MF$
  $\widehat{AMB}=\widehat{CMF}$
  $MB=MC$
  $\to\Delta AMB=\Delta FMC(c.g.c)$
  $\to AB=CF$
  $\to BE=CF(=AB)$
  c.Xét $\Delta AMC,\Delta BMF$ có:
  $MA=MF$
  $\widehat{AMC}=\widehat{BMF}$
  $MC=MB$
  $\to\Delta AMC=\Delta FMB(c.g.c)$
  $\to\widehat{MAC}=\widehat{MFB}$
  $\to AC//BF$

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-ah-vuong-goc-bc-tai-h-m-la-trung-diem-cua-bc-tren-tia-doi-cua-ha-lay

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )