Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống a) 9x ² + -..+ 25y ² =–.. b) –.-12x ²y + 6xy ²-y ³ =-.. c) (-..-5x ) (4y +-.) = d) (y ²-2x

Toán Lớp 8: Điền vào chỗ trống
a) 9x ² + ……+ 25y ² =……….
b) ………-12x ²y + 6xy ²-y ³ =……
c) (……-5x ) (4y +…..) =
d) (y ²-2x) (…..+….+…)
Giups mk vs

TRẢ LỜI

 1. #AkaShi
  a) 9x^2+…+25y^2=…….
  Áp dụng hằng đẳng thức thứ nhất ta suy ra được:
   =9x^2+30xy+25y^2
  =(3x)^2+3.2.5.x.y+(5y)^2
  =(3x+5y)^2
  ……….
  b) …………….-12x^2y+6xy^2-y^3
  =8x^3-12x^2y+6xy^2-y^3
  =(2x)^3-3.(2x)^2.y+6.2x.y^2-y^3
  =(2x-y)^3
  ………………..
  c) (…………-5x)(4y+………….)
  =(4y-5x)(4y+5x)
  =(4y)^2-(5x)^2
  =16y^2-25x^2
  ………….
  d) (y^2-2x)(……….+………..+…….)
  =(y^2-2x)(y^4+2xy^2+4x^2)

  Trả lời

Viết một bình luận