Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm các số nguyên dương x,y thỏa mãn pt: xy^2+x=7y-2xy

Toán Lớp 9: Tìm các số nguyên dương x,y thỏa mãn pt: xy^2+x=7y-2xy

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   chia cả 2 vế cho x
  y^2+1=7y/x-2y
  <=> (y-1)^2=7y/x
  <=> x= 7y/(y-1)^2=7/(căn y +1/căn y)^2
  => đẻ x là số nguyên
  7chia hết cho (căn y-căn 1/y)^2
  <=> (căn y-căn 1/y)^2=±1;±7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
  Không có cặp số nguyên dương x;y thỏa mãn đề bài 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \qquad xy^2+x=7y-2xy
  <=>xy^2+2xy+x=7y
  <=>x(y^2+2y+1)=7y
  <=>x(y+1)^2=7y\qquad (1)
  Vì y nguyên dương
  =>y\ge 1=>y+1\ge 2=>(y+1)^2\ge 4 
  (1)<=>x={7y}/{(y+1)^2}
  Vì y\in ZZ; y;y+1 là hai số liên tiếp 
  =>y;y+1 là hai số nguyên tố cùng nhau
  Để x={7y}/{(y+1)^2}\in ZZ thì
  \qquad (y+1)^2\in Ư(7)={-7;-1;1;7}
  Vì (y+1)^2\ge 4
  =>(y+1)^2=7
  Mà (y+1)^2 là số chính phương 
  => Không tồn tại y thỏa mãn đề bài
  Vậy không có cặp số nguyên dương x;y thỏa mãn đề bài 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )