Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Diện tích hình bình hành ABCD bằng 24 cm vuông khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo O đến các cạnh hình bình hành bằng 2cm và 3cm Ch

Toán Lớp 8: Diện tích hình bình hành ABCD bằng 24 cm vuông khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo O đến các cạnh hình bình hành bằng 2cm và 3cm
Chu vi hình bình hành ABCD là bao nhiêu cm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi hình bình hành đó là ABCD, O là giao điểm 2 đường chéo
  Kẻ HK qua O vuông góc với AB và CD, EF qua O vuông góc với AD và BC
  Giả sử EF > HK
  ⇒ HK = OH + OK = 2 +2 = 4 cm ( k/c từ giao điểm đến 2 cạnh AB và CD)
      EF = OE + OF = 3+3 = 6 cm ( k/c từ giao điểm đến 2 cạnh AD và BC)
  Ta có SABCD = HK . AB 
          ⇔ 24 = 4. AB
          ⇒ AB = 6 ( cm)
    Lại có SABCD = EF. AD
              ⇔ 24 = 6. AD
              ⇒ AD = 4 ( cm)
  Chu vi là : 2.( AB + AD) = 2. ( 6+4) = 20 (cm)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )