Toán Lớp 8: Chứng mình rằng: (a+b)^2= (a-b)^2 +4ab (a-b)^2=(a+b)^2-4ab

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 8: Chứng mình rằng:
(a+b)^2= (a-b)^2 +4ab
(a-b)^2=(a+b)^2-4ab

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Chứng mình rằng: (a+b)^2= (a-b)^2 +4ab (a-b)^2=(a+b)^2-4ab”

 1. \text{ Vế trái = }(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  \text{ Vế phải = }(a-b)^2+4ab
  =a^2-2ab+b^2+4ab
  =a^2+(4ab-2ab)+b^2
  =a^2+2ab+b^2
  \to \text { Vế trái = Vế phải (điều phải chứng minh) }
  \text{ Vế trái = }(a-b)^2=a^2-2ab+b^2
  \text{ Vế phải = }(a+b)^2-4ab
  =a^2+2ab+b^2-4ab
  =a^2+(2ab-4ab)+b^2
  =a^2-2ab+b^2
  \to \text { Vế trái = Vế phải (điều phải chứng minh) }

  Trả lời

Viết một bình luận