Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần:1/5,1/6,3/2,5/2

Toán Lớp 4: Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần:1/5,1/6,3/2,5/2

Comments ( 2 )

 1. Ta có:
  3/2 và 5/2 phải là hai phân số đầu tiên vì 3/2 > 1 ; 5/2 > 1
  Mà:
  3/2 = 1 1/2
  5/2 = 2 1/2
  Nên 5/2 > 3/2
  Mặt khác: 1/5 > 1/6
  Do đó, dãy số được viết theo thứ tự giảm dần là:
  5/2 ; 3/2 ; 1/5 ; 1/6

 2. Ta có :
  1/5 = \frac{1 xx 6}{5xx6} = 6/30
  1/6 = \frac{1 xx 5}{6 xx 5}= 5/30
  3/2 = \frac{3 xx 15}{2 xx 15} = 45/30
  5/2 = \frac{5 xx 15}{2 xx 15} = 75/30
  ⇒ 75/30 > 45/30 > 6/30 > 5/30
  Từ đó ta có :
  5/2 ; 3/2 ; 1/5 ; 1/6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )