Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng A = (x+2) (x+4) + 10 > 0 với mọi x B = 4x – x^2 – y^2 – 2y- 6 < 0 với mọi x MÌNH CẦN G

Toán Lớp 8: Chứng minh rằng A = (x+2) (x+4) + 10 > 0 với mọi x
B = 4x – x^2 – y^2 – 2y- 6 < 0 với mọi x MÌNH CẦN GẤP !!!

Comments ( 2 )

 1. a/ $A=(x+2)(x+4)+10\\=x^2+2x+4x+8+10\\=x^2+6x+18\\=x^2+6x+9+9\\=(x^2+6x+9)+9\\=(x+3)^2+9$
  Vì $(x+3)^2\ge 0$
  $→(x+3)^2+9\ge 9\\→(x+3)^2+9>0$
  $→$ ĐPCM
  Vậy ta có điều phải chứng minh
  b/ $B=4x-x^2-y^2-2y-6\\=-x^2+4x-4-y^2-2y-1-1\\=-(x^2-4x+4)-(y^2+2y+1)-1\\=-(x-2)^2-(y+2)^2-1$
  Vì $\begin{cases}(x-2)^2\ge 0\\(y+2)^2\ge 0\end{cases}$
  $↔\begin{cases}-(x-2)^2\le 0\\-(y+2)^2\le 0\end{cases}$
  $→-(x-2)^2-(y+2)^2\le 0\\↔-(x-2)^2-(y+2)^2-1\le -1\\→-(x-2)^2-(y+2)^2-1<0$
  $→$ ĐPCM
  Vậy ta có điều phải chứng minh
   

 2. Lời giải.
   A = (x+2) (x+4) + 10
  A=x^2+2x+4x+8+10
  A=x^2+6x+18
  A=(x^2+6x+9)+9
  A=(x^2+2.x.3+3^2)+9
  A=(x+3)^2+9
  Có (x+3)^2≥0∀x=>A≥9>0∀x
  Vậy ta có điều phải chứng minh.
  ______________________________________________
  B = 4x – x^2 – y^2 – 2y- 6
  -B=-4x+x^2+y^2+2y+6
  -B=(x^2-4x+4)+(y^2+2y+1)+1
  -B=(x^2-2.x.2+2^2)+(y^2+2.y.1+1^2)+1
  -B=(x-2)^2+(y+1)^2+1
  Có: (x-2)^2≥0∀x,(y+1)^2≥0∀y=>-B=(x-2)^2+(y+1)^2+1≥0+0+1=1>0
  =>B<0
  Vậy ta có điều phải chứng minh.
  Hướng làm các bài toán tương tự:
  Đưa biểu thức đã cho về dạng A^2 hoặc A^2+B^2 rồi dùng tính chất A^2≥0, A^2+B^2≥0 với mọi giá trị của biến để giải quyết bài toán.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai