Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua về số kg đường.Ngày thứ nhất cửa hàng bán hết 3/8 kg đường, ngày thứ hai bán 2/5 số đường. Hỏi cửa hàng đã mua về bao

Toán Lớp 5: Một cửa hàng mua về số kg đường.Ngày thứ nhất cửa hàng bán hết 3/8 kg đường, ngày thứ hai bán 2/5 số đường. Hỏi cửa hàng đã mua về bao nhiêu kg đường? Biết rằng ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất 4kg đường.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\text{Giải}$ 
  $\text{4 kg đường chiếm số phần là :}$ 
  $\frac{2}{5}$ – $\frac{3}{8}$  = $\frac{1}{40}$  $\text{(số đường đã mua)}$ 
  $\text{Số kg đường cửa hàng đã mua về là :}$ 
  $4$ ÷ $\frac{1}{40}$ = $160$ $\text{(kg)}$ 
  $\text{Đáp số : 160 kg đường}$ 
  $\text{Nocopy}$ 
  $\textit{@gladbach}$

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4 kg đường ứng với:
  $\frac{2}{5}$-$\frac{3}{8}$=$\frac{1}{40}$(tổng số đường)
  Số đường cửa hàng đã mua về là:
  4:$\frac{1}{40}$=160(kg)
  Đáp số: 160kg

  Trả lời

Viết một bình luận