Toán Lớp 4: An mua một số quả bóng xanh và bóng đỏ hết 72000₫ biết giá tiền một quả bóng là 1600₫ và số bóng xanh nhiều hơn số bóng đỏ là 15 quả .h

Toán Lớp 4: An mua một số quả bóng xanh và bóng đỏ hết 72000₫ biết giá tiền một quả bóng là 1600₫ và số bóng xanh nhiều hơn số bóng đỏ là 15 quả .hỏi an đã mua bao nhiêu quả bóng xanh bao nhiêu quả bóng đỏ

TRẢ LỜI

 1.                                   Bài làm
   Tổng số bóng mà An mua là:
         45 (quả)
  Số bóng xanh An đã mua là:
         (45+15)÷2=30 (quả)
  Số bóng đỏ An đã mu là:
         30-15=15 (quả)
              Đáp số: 30 quả bóng xanh
                             15 quả bóng đỏ

  Trả lời
 2. $\text{72000 thì mua được tất cả số bóng là:}$
  $\text{72000 : 1600 = 45 (Quả)}$
  $\text{An đã mua số quả bóng xanh là:}$
  $\text{(45 + 15) : 2 = 30 (Quả)}$
  $\text{An đã mua số quả bóng đỏ là:}$
  $\text{(45 – 15) : 2 = 15 (Quả)}$
  $\text{Đáp số: Bóng xanh: 30 quả; Bóng đỏ: 15 quả}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận