Toán Lớp 9: Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, một công ty may mặc đã chuyển sang sản suất khẩu trang với hợp đồng là 1000000 cái.

Toán Lớp 9: Trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, một công ty may mặc đã chuyển sang sản suất khẩu trang với hợp đồng là 1000000 cái. Biết công ty có hai xưởng khác nhau là xưởng X1 và xưởng X2.Nếu hai xưởng cùng sản suất thì 3 ngày sẽ may được 437500 cái khẩu trang.Còn nếu để mỗi xưởng tự sản suất 1000000 thì xưởng X1 sẽ hoàn thành sớm hơn xưởng X2 là 4 ngày. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên xưởng X1 buộc phải đóng cửa không hoạt động. Hỏi khi chỉ còn xưởng X2 hoạt động thì sau bao nhiêu ngày công ty sẽ sản suất đủ số lượng khẩu trang theo hợp đồng

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      Gọi số ngày xưởng X2 sản xuất đủ số lượng khẩu trang theo yêu cầu 1 mình là x ( ngày ) 
        ( Đk: x > 4, x ∈ N )
    Khi đó số ngày xưởng X1 sản xuất đủ số lượng khẩu trang theo yêu cầu 1 mình là x -4 ( ngày ) 
    – Trong 1 ngày:
       + Xưởng X1 sản xuất được: $\frac{1000000}{x-4}$    ( khẩu trang )
       + Xưởng X2 sản xuất được: $\frac{1000000}{x}$  ( khẩu trang ) 
  – Nếu 2 xưởng cùng sản xuất thì sau 3 ngày sẽ may được 437500 khẩu trang. Ta có phương trình:
                     3( $\frac{1000000}{x-4}$ + $\frac{1000000}{x}$ ) = 437500
              ⇔  $\frac{1}{x-4}$ + $\frac{1}{x}$  = $\frac{7}{48}$
              ⇔ 7$x^{2}$ – 124x + 192 = 0
           Giải phương trình ta được $x_{1}$ = 16
                                                      $x_{2}$ = $\frac{12}{7}$ 
    Giá trị $x_{1}$ = 16 thỏa mãn bài toán; giá trị $x_{2}$ = $\frac{12}{7}$ không thỏa mãn bài toán
   Vậy khi chỉ còn xưởng X2 hoạt động thì sau 16 ngày công ty sẽ sản suất đủ số lượng khẩu trang theo hợp đồng

  Trả lời

Viết một bình luận