Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức F = 3x^2+12x+40>0 với mọi x ( MN GIÚP VS HỨA VOTE 5 SAO )

Toán Lớp 8: chứng minh biểu thức F = 3x^2+12x+40>0 với mọi x ( MN GIÚP VS HỨA VOTE 5 SAO )

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  F = 3x^2 + 12x + 40 
  F = 3(x^2 + 4x + 4) + 28 
  F = 3(x + 2)^2 + 28 
  Mà ta có : 
  3(x + 2)^2 > 0 và 28 > 0 
  ⇒ F = 3x^2 + 12x + 40 > 0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận