Toán Lớp 4: Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC, CD, DA của hình bình hành ABCD. chứng minh các đường thẳng AB,MP,BD,NQ đồng quy(cắ

Toán Lớp 4: Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB , BC, CD, DA của hình bình hành ABCD. chứng minh các đường thẳng AB,MP,BD,NQ đồng quy(cắt nhau tại một điểm)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận