Toán Lớp 8: Bài 1 tìm x a)( 2x – 3)^2 – 4x(x+2)=0 b) (x+1)(x-3) -x^2-x+8=0

Toán Lớp 8: Bài 1 tìm x
a)( 2x – 3)^2 – 4x(x+2)=0
b) (x+1)(x-3) -x^2-x+8=0

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) x=9/{20}
  b) x=5/3 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (2x-3)^2-4x(x+2)=0
  <=>(2x)^2-2.2x.3+3^2-4x^2-8x=0
  <=>4x^2-12x+9-4x^2-8x=0
  <=>(4x^2-4x^2)-(12x+8x)+9=0
  <=>-20x=-9
  <=>x=9/{20} 
  Vậy x=9/{20}
  $\\$
  b) (x+1)(x-3)-x^2-x+8=0
  <=>x^2-3x+x-3-x^2-x+8=0
  <=>(x^2-x^2)+(-3x+x-x)+(-3+8)=0
  <=>-3x+5=0
  <=>-3x=-5
  <=>x=5/3
  Vậy x=5/3

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  (2x-3)^2 – 4x (x+2) =0
  ↔ [(2x)^2 – 2 . 2x . 3 + 3^2] – (4x^2 + 8x) = 0
  ↔ [4x^2 – 12x + 9]  -4x^2-8x=0
  ↔ 4x^2-12x + 9 – 4x^2-8x=0
  ↔ (4x^2-4x^2) + (-12x-8x) + 9=0
  ↔ -20x + 9=0
  ↔ -20x=0-9
  ↔-20x=-9
  ↔x=-9÷(-20)
  ↔x=9/20
  Vậy S = {9/20}
  $\\$
  b,
  (x+1) (x-3) – x^2 – x + 8 = 0
  ↔ x^2 – 3x + x – 3 – x^2 -x + 8=0
  ↔(x^2-x^2) + (-3x+x-x) + (-3+8)=0
  ↔ -3x+5=0
  ↔ -3x=0-5
  ↔-3x=-5
  ↔x=-5÷(-3)
  ↔x=5/3
  Vậy S = {5/3}
   

  Trả lời

Viết một bình luận