Toán Lớp 5: Bài 1: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. xe thứ 2 chở được 50 tấn hàng. Xe thứ 3 chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 c

Toán Lớp 5: Bài 1: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. xe thứ 2 chở được 50 tấn hàng. Xe thứ 3 chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tấn hàng ?
Bài 2: Hiện tại Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 anh em ?
Bài 3: Tìm số tự nhiên x để biểu thức :
A = 7025 – 2013 * ( 2015-x) có giá trị lớn nhất ?
Bài 4: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 175 và số lớn chia cho số bé được 4.
Bài 5: Cho dãy số : 1;2;3;6;12;…;…;…, 3 số cần viết tiếp vài dãy số trên là những số nào ?
Bài 6: Tìm số tự nhiên ab để số 1a6b chia hết cho: 2,5 và 9.
Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180 mét. Nếu tăng chiều rộng 5 mét và giảm chiều dài 5 mét thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng.
Bài 8: khi đánh trang của 1 quyển sách, người ta lấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách ấy có bao nhiêu trang ?

TRẢ LỜI

 1. Bài 1: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. xe thứ 2 chở được 50 tấn hàng. Xe thứ 3 chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tấn hàng ? ( Bài này phải vẽ sơ đồ nha ) 
  Trung bình cộng của 3 xe có giá trị là :
  (40 + 50 – 10) : 2 = 40 (tấn)
  Xe thứ ba chở được số tấn hàng là :
  40 – 10 = 30 (tấn)
  Đáp số : 30 tấn.
  Bài 2: Hiện tại Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 anh em ?
  Tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là:
   10 + 6 = 16 (tuổi)
  Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh sẽ tăng 2 tuổi, còn tuổi mẹ sẽ tăng 1 tuổi
  Vậy mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh tăng hơn tuổi mẹ là:
  2 – 1 = 1 (tuổi)
  Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là:
  36 – 16 = 20 (tuổi)
  Sau số năm nữa thì tổng số tuổi hai anh em bằng tuổi mẹ là:
  20: 1 = 20 (năm)
   Đáp số: 20 năm      
  Bài 3: Tìm số tự nhiên x để biểu thức : A = 7025 – 2013 * ( 2015-x) có giá trị lớn nhất ?
  ta có : 7025 – [2013 : [2015 – x]]
   ta thấy phép tính trên có giá trị lớn nhất là 7025
  => 2013:[2015-x] = 0
  Vậy x = 2015.
  vì 2015-2015 = 0 mà 2013:0=0 nên 7025 – 0 = 7025
  Bài 4: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 175 và số lớn chia cho số bé được 4. ( Bài này phải vẽ sơ đồ )
  giá trị của 1 phần là :
  175 : (4+1) = 35
  số lớn : 
  35 x 4 = 140
  số bé :
  35 x 1 = 35
  Đáp số: Số lớn: 140,Số bé:35
  Bài 5: Cho dãy số : 1;2;3;6;12;…;…;…, 3 số cần viết tiếp vài dãy số trên là những số nào ?
  Ta thấy quy luật của dãy số này là: Số thứ 3 bằng tổng của số thứ nhất cộng với số thứ 2
  Số thứ 4 bằng tổng của số thứ 2 với số thứ 3 cộng với 1
  Như vậy số thứ 3 trở đi là tổng của 2 số liền trước nó với số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 0
  Vậy số để điền vào ô trống thứ nhất là: (12+6)+4=22
  Số để điền vào ô trống thứ 2 là: (12+22)+5=39
  Số để điền vào ô trống thứ 3 là: (22+39)+6=67
  Vậy ta có dãy số như sau: 1;2;3;6;12;22;39;67
  Bài 6: Tìm số tự nhiên ab để số 1a6b chia hết cho: 2,5 và 9.
  Vì b là số tận cùng nên phải chia hết cho 2,5 mà chữ số tận cùng phải chia hết cho 2 và 5 là 0.
   Vậy b bằng 0. Và 1+a+6+09
  1+6+0=7
  a=2 để 7+2=99
   Vậy a=2 và b=0
  Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180 mét. Nếu tăng chiều rộng 5 mét và giảm chiều dài 5 mét thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng.
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  180 : 2 = 90 (m)
  Tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng thành hình vuông
  => Chiều dài hơn chiều rộng:
  5 x 2 = 10 (m)
  Chiều dài là:
  (90+10):2=50(m)
  Chiều rộng là:
  50-10=40(m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  50 x 40 = 2000(m²)
  Bài 8: khi đánh trang của 1 quyển sách, người ta lấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách ấy có bao nhiêu trang ?
  Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi một chữ số.
  Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi hai chữ số.
  Để trung bình mỗi trang đánh được bởi hai chữ số thì số trang được đánh bởi ba chữ số phải bằng số trang được đánh bởi một chữ số. Vậy có 9 trang được đánh bởi ba chữ số.
  Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )
  Đáp số: 108 trang
  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ.

  Trả lời
 2. Bài 1: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. xe thứ 2 chở được 50 tấn hàng. Xe thứ 3 chở hơn trung bình cộng 3 xe là 10 tấn. Hỏi xe thứ 3 chở được bao nhiêu tấn hàng ? ( Bài này phải vẽ sơ đồ nha ) Trung bình cộng của 3 xe có giá trị là :(40 + 50 – 10) : 2 = 40 (tấn)Xe thứ ba chở được số tấn hàng là :40 – 10 = 30 (tấn)Đáp số : 30 tấn.Bài 2: Hiện tại Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của 2 anh em ?Tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là: 10 + 6 = 16 (tuổi)Vì mỗi năm mỗi người đều tăng thêm 1 tuổi nên sau mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh sẽ tăng 2 tuổi, còn tuổi mẹ sẽ tăng 1 tuổiVậy mỗi năm, tổng số tuổi hai anh em nhà Minh tăng hơn tuổi mẹ là:2 – 1 = 1 (tuổi)Hiện nay tuổi mẹ hơn tổng số tuổi hai anh em nhà Minh là:36 – 16 = 20 (tuổi)Sau số năm nữa thì tổng số tuổi hai anh em bằng tuổi mẹ là:20: 1 = 20 (năm) Đáp số: 20 năm      Bài 3: Tìm số tự nhiên x để biểu thức : A = 7025 – 2013 * ( 2015-x) có giá trị lớn nhất ?ta có : 7025 – [2013 : [2015 – x]] ta thấy phép tính trên có giá trị lớn nhất là 7025=> 2013:[2015-x] = 0Vậy x = 2015.vì 2015-2015 = 0 mà 2013:0=0 nên 7025 – 0 = 7025Bài 4: Tìm 2 số biết tổng của chúng là 175 và số lớn chia cho số bé được 4. ( Bài này phải vẽ sơ đồ )giá trị của 1 phần là :175 : (4+1) = 35số lớn : 35 x 4 = 140số bé :35 x 1 = 35Đáp số: Số lớn: 140,Số bé:35Bài 5: Cho dãy số : 1;2;3;6;12;…;…;…, 3 số cần viết tiếp vài dãy số trên là những số nào ?Ta thấy quy luật của dãy số này là: Số thứ 3 bằng tổng của số thứ nhất cộng với số thứ 2Số thứ 4 bằng tổng của số thứ 2 với số thứ 3 cộng với 1Như vậy số thứ 3 trở đi là tổng của 2 số liền trước nó với số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 0Vậy số để điền vào ô trống thứ nhất là: (12+6)+4=22Số để điền vào ô trống thứ 2 là: (12+22)+5=39Số để điền vào ô trống thứ 3 là: (22+39)+6=67Vậy ta có dãy số như sau: 1;2;3;6;12;22;39;67Bài 6: Tìm số tự nhiên ab để số 1a6b chia hết cho: 2,5 và 9.Vì b là số tận cùng nên phải chia hết cho 2,5 mà chữ số tận cùng phải chia hết cho 2 và 5 là 0. Vậy b bằng 0. Và 1+a+6+091+6+0=7a=2 để 7+2=99 Vậy a=2 và b=0Bài 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 180 mét. Nếu tăng chiều rộng 5 mét và giảm chiều dài 5 mét thì thửa ruộng trở thành hình vuông. Tính diện tích thửa ruộng.Nửa chu vi hình chữ nhật là:180 : 2 = 90 (m)Tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng thành hình vuông=> Chiều dài hơn chiều rộng:5 x 2 = 10 (m)Chiều dài là:(90+10):2=50(m)Chiều rộng là:50-10=40(m)Diện tích thửa ruộng là:50 x 40 = 2000(m²)Bài 8: khi đánh trang của 1 quyển sách, người ta lấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách ấy có bao nhiêu trang ?Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi một chữ số.Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi hai chữ số.Để trung bình mỗi trang đánh được bởi hai chữ số thì số trang được đánh bởi ba chữ số phải bằng số trang được đánh bởi một chữ số. Vậy có 9 trang được đánh bởi ba chữ số.Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )Đáp số: 108 trang##no copy ## xin hay nhất ạ 

  Trả lời

Viết một bình luận