Toán Lớp 8: cho A=2X^2( x^3+x^2-2x^2+1), B=-3x^3(-2x^2+3x+2) tính A+B

Toán Lớp 8: cho A=2X^2( x^3+x^2-2x^2+1), B=-3x^3(-2x^2+3x+2) tính A+B

TRẢ LỜI

  1. = 2x²( x³+x²-2x²+1)-3x³(-2x²+3x+2)
    = $2x^{5}$ + $2x^{4}$ – $4x^{4}$ + 1 – $6x^{5}$ – $9x^{4}$ +2
    = $2x^{5}$ + $2x^{4}$ – $4x^{4}$  – $6x^{5}$ – $9x^{4}$ + 3
    = $2x^{4}$ ( x + 1 – 2 – 4x – 7 ) + 3

    Trả lời

Viết một bình luận