Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho vuông tại A, trung tuyến AM. Biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài AM.

Toán Lớp 8: Cho vuông tại A, trung tuyến AM. Biết AB = 3cm, AC = 4cm. Tính độ dài AM.

Comments ( 2 )

 1. Xét Δ ABC vuông tại A, ta có:
  $\text{BC²= AB²+ AC²}$
  Thay số: $\text{BC²= 3²+ 4²}$
  $\text{BC²=25}$
  $\text{BC= 5 ( cm)}$
  Xét Δ ABC vuông tại A có:
  $\text{AM }$ là đường trung tuyến ứng vs cạnh đáy ( gt)
  => $\text{AM=$\dfrac{1}{2}$ BC}$ ( tính chất)
  mà $\text{BC= 5 cm ( cmt)}$
  => $\text{AM= $\dfrac{1}{2}$ BC=$\dfrac{1}{2}$.5= 2,5 (cm) }$
   

  toan-lop-8-cho-vuong-tai-a-trung-tuyen-am-biet-ab-3cm-ac-4cm-tinh-do-dai-am

 2. Giải đáp: 2,5cm
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-cho-vuong-tai-a-trung-tuyen-am-biet-ab-3cm-ac-4cm-tinh-do-dai-am

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )