Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x^4 – 40x^2y^3 + 25y^6 là một số A. Dương B. Không dương C. Âm D. Không âm

Toán Lớp 8: Với mọi giá trị của biến số giá trị của biểu thức 16x^4 – 40x^2y^3 + 25y^6 là một số
A. Dương
B. Không dương
C. Âm
D. Không âm

Comments ( 1 )

 1. Gửi bạn:
  $16x^4-40x^2y^3+25y^6$
  $=(4x^2)^2-2.4x^2.5y^3+(5y^3)^2$
  $=(4x^2-5y^3)^2$
  $⇒$ Biểu thức luôn dương
  $⇒$ $A$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )