Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. M là trung điểm của BC. Điểm D đối xứng với A qua M. a) Chứng minh tứ giác ABDC là

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. M là trung điểm của BC. Điểm D đối xứng với A qua M.
a) Chứng minh tứ giác ABDC là hình chữ nhật. Tính $S_BCD$
b) Kẻ AH vuông góc với BC ( H thuộc BC ). Gọi E là điểm đối xứng với A qua H. Chứng minh HM // DE
c) Tính tỉ số $S_ASN$ / $S_AED$
d) Chứng minh tứ giác BCDE là hình thang cân
Ko cần vẽ hình nha
Em sẽ vote 5s và trl hay nhất
Yew

Comments ( 1 )

 1. $\\$
  a,
  D đối xứng A qua M tức M là trung điểm của AD
  Tứ giác ABDC có :
  M là trung điểm của BC,AD
  <=>ABDC là hình bình hành mà hat{BAC}=90^o
  <=>ABDC là hình chữ nhật
  =>BD=AC=8cm, CD=AB=6cm,hat{BDC}=90^o
  hat{BDC}=90^o=>BD\bot CD
  =>S_{\triangle BDC}=1/2 .BD.CD=1/2 . 8 . 6=24(cm^2)
  b,
  E đối xứng A qua H tức H là trung điểm của AE
  \triangle AED có :
  H,M là trung điểm của AE, AD
  =>HM là đường trung bình
  => $HM//DE$ 
  c, Thiếu dữ kiện.
  d,
  $HM//DE$ hay $ED//BC$
  AE\bot BC, H là trung điểm của AE
  => BC là đường trung trực của AE
  =>CE=AC(C\in BC)
  Mà BD=AC
  =>CE=BD
  Tứ giác BCDE có :
  $DE//BC$
  <=> BCDE là hình thang mà BD=CE 
  <=>BCDE là hình thang cân

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )