Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Δ ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho EC = CA, Trên tia đối của tia

Toán Lớp 7: Cho Δ ABC. Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = BA, trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho EC = CA, Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho FC = CB. Chứng minh rằng:
a) ΔABC = Δ EFC
b) AB // EF
c) BC // DE

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) Xét tam giác AHB và tam giác DHB có:
  góc H = 90 độ
  HB chung
  AB=DB (gt)
  => tam gaics AHB = tam giác DHB ( cạnh huyền cạnh góc vuông)
  => AH = HD ( 2 cạnh tương ứng)
  b) Chứng min htuowng tự có có:
  tam giác AKC = tam giác EKC ( cạnh huyền – cạnh góc vuông)
  => AK = KE ( 2 cạnh tương ứng)
  *) Xét tám giác ADE có:
  AH = HD ( cmt)
  AK = KE ( cmt)
  => HK alf đường trung bình của hình thang
  => HK//DE hay nói cách khác
  HK // DB

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-7-cho-abc-tren-tia-doi-cua-tia-ba-lay-diem-d-sao-cho-bd-ba-tren-tia-doi-cua-tia-ca-lay

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang