Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD biết E là trung điểm của AD và F là trung điểm của BC. Độ dài AB=4cm,EF=6cm. Tính độ dài của DC

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD biết E là trung điểm của AD và F là trung điểm của BC. Độ dài AB=4cm,EF=6cm. Tính độ dài của DC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét hình thang$ABCD$, ta có:
  $\begin {cases} E \text{ là trung điểm của AD} \\ F \text{ là trung điểm của BC} \end {cases}$
  $\Rightarrow EF$ là đường trung bình của hình thang $ABCD$
  $\Rightarrow EF = \dfrac{AB + CD}{2}$
  $\Leftrightarrow 6 = \dfrac{4 + CD}{2}$
  $\Leftrightarrow 4 + CD = 6 . 2$
  $\Leftrightarrow 4 + CD = 12$
  $\Leftrightarrow CD = 12 – 4$
  $\Leftrightarrow CD = 8(cm)$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )