Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 2. Sau khi trả bài kiểm tra toán của lớp cô giáo nói: “ Số điểm 10 chiếm 25% , số điểm 9 ít hơn 5% . Có tất cả 18 điểm 9 và 10.Lớp

Toán Lớp 5: Bài 2. Sau khi trả bài kiểm tra toán của lớp cô giáo nói: “ Số điểm 10 chiếm 25% , số điểm 9 ít hơn 5% . Có tất cả 18 điểm 9 và 10.Lớp 5 A có bao nhiêu học sinh?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Số học sinh được điểm 9 chiếm số phần trăm là:
         25 % – 5 = 20 %
  Tổng số học sinh được điểm 9 và 10 chiếm số phần trăm là:
         25 % + 20 % = 45 %
  Vậy lớp 5A có số học sinh là:
         18 : 45 $\times$ 100 = 40 (học sinh)
                     Đáp số: 40 học sinh
   

 2. Lời giải chi tiết:
  Số điểm 9 chiếm số phần trăm là:
        25%-5%=20 (%)
  Số điểm 9 và 10 chiếm số phần trăm là:
        25%+20%=45 (%)
  Số học sinh lớp 5A là:
        18:45xx100=40 (học sinh)
                Đáp số: 40 học sinh.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu