Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD, AD = BC = AB, ∠BDC = $30^{o}$. Tính các góc của hình thang. Vẽ hình và làm cho mình. Không

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD, AD = BC = AB, ∠BDC = $30^{o}$. Tính các góc của hình thang. Vẽ hình và làm cho mình. Không biết có sai đề không nhưng mình không làm được.

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-8-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-co-ab-cd-ad-bc-ab-bdc-30-o-tinh-cac-goc-cua-hinh-thang-ve-h

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi