Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD, AD = BC = AB, ∠BDC = $30^{o}$. Tính các góc của hình thang. Vẽ hình và làm cho mình. Không

Toán Lớp 8: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB < CD, AD = BC = AB, ∠BDC = $30^{o}$. Tính các góc của hình thang. Vẽ hình và làm cho mình. Không biết có sai đề không nhưng mình không làm được.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận