Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Có20hs gồm 8hs lớp 11A ,7hs lớp 11B ,5hs lớp 11C. chọn ngẫu nhiên ra 6 em. tính xác suất để chọn 6 em cùng 1 lớp

Toán Lớp 11: Có20hs gồm 8hs lớp 11A ,7hs lớp 11B ,5hs lớp 11C. chọn ngẫu nhiên ra 6 em. tính xác suất để chọn 6 em cùng 1 lớp

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $P =\dfrac{7}{7752}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số cách chọn ngẫu nhiên 6 em học sinh:
  $n(\Omega) = C_{20}^6 = 38760$
  Gọi $A$ là biến cố: “Chọn được 6 em cùng một lớp”
  $\Rightarrow n(A) = C_8^6 + C_7^6 = 35$
  Xác suất chọn được 6 em cùng một lớp:
  $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} =\dfrac{35}{38760} = \dfrac{7}{7752}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )