Toán Lớp 8: cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c (a khác 0) (a;b;c là hệ số) thỏa mãn 13a+b+2c=21 Khi đó f(-2) +f(3)=?

By Thanh THương

Toán Lớp 8: cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c
(a khác 0) (a;b;c là hệ số) thỏa mãn 13a+b+2c=21
Khi đó f(-2) +f(3)=?

0 bình luận về “Toán Lớp 8: cho đa thức f(x)=ax^2+bx+c (a khác 0) (a;b;c là hệ số) thỏa mãn 13a+b+2c=21 Khi đó f(-2) +f(3)=?”

 1. Giải đáp:

  f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Ta có : f(x) =ax^2+bx+c

  -> f(-2) = a . (-2)^2+ b . (-2)+c

  -> f(-2) = 4a- 2b+c   
  Tương tự , ta được :

  f(3) = ax^2+bx +c

  ->f(3) = a . 3^2+ 3 . b+c

  -> f(3) =9a+3b+c

  => f(-2)+f(3) =(4a-2b+c)+(9a+3b+c)

  => f(-2)+f(3) =(4a+9a)+(-2b+3b)+ (c+c)

  => f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21
  Vậy f(-2)+f(3) =13a+b+2c =21

  Trả lời

Viết một bình luận