Toán Lớp 8: Cho 2 số dương x,y thỏa mãn 1/x^2+1/y^2=2 Tìm giá trị nhỏ nhất của x,y

Toán Lớp 8: Cho 2 số dương x,y thỏa mãn 1/x^2+1/y^2=2
Tìm giá trị nhỏ nhất của x,y

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: $xy\ge 1$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $2=\dfrac{1}{x^2}+\dfrac1{y^2}=\left(\dfrac1x\right)^2+\left(\dfrac1y\right)^2\ge 2\cdot \dfrac1x\cdot\dfrac1y$
  $\to 2\ge \dfrac2{xy}$
  $\to xy\ge 1$
  Dấu = xảy ra khi $\dfrac1x=\dfrac1y\to x=y=1$

  Trả lời

Viết một bình luận