Toán Lớp 8: tìm x biết (x-3) nhân (x cộng x mũ 2) cộng 2 nhân (x-5) nhân (x cộng 1) -x mũ 3 = 12

Toán Lớp 8: tìm x biết (x-3) nhân (x cộng x mũ 2) cộng 2 nhân (x-5) nhân (x cộng 1) -x mũ 3 = 12

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   x=-2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-3)(x+x^2)+2(x-5)(x+1)-x^3=12
  ⇔x^2+x^3-3x-3x^2+(2x-10)(x+1)-x^3=12
  ⇔(x^2-3x^2)+x^3-3x+2x^2+2x-10x-10-x^3=12
  ⇔-2x^2+(x^3-x^3)+(-3x+2x-10x)+2x^2=12+10
  ⇔-2x^2-11x+2x^2=22
  ⇔-11x=22
  ⇔x=-2
  Vậy x=-2

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     (x-3)(x+x²)+2(x-5)(x+1)-x³=12
  ⇔(x+1)(x²-3x)+(x+1)(2x-10)-x³=12
  ⇔(x+1)(x²-x-10)-x³=12
  ⇔x³-x²-10x+x²-x-10-x³=12
  ⇔-11x=22
  ⇔x=-2
  Vậy tập nghiệm pt S={-2}

  Trả lời

Viết một bình luận