Toán Lớp 8: Đa thức x(x-7) +(7-x)2: được phân tích thành nhân tử là

Toán Lớp 8: Đa thức x(x-7) +(7-x)2: được phân tích thành nhân tử là

TRẢ LỜI

Viết một bình luận