Toán Lớp 6: Tính bằng cách hợp lí 36.28 + 36.82 +64.69 +64.41 35 .34 +35.38 + 65 .70 +65.2

Toán Lớp 6: Tính bằng cách hợp lí
36.28 + 36.82 +64.69 +64.41
35 .34 +35.38 + 65 .70 +65.2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   1,11000
  2,7200
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1, 36.28+36.82+64.69+64.41
  =36.(28+82)+64.(69+41)
  =36.110+64.110
  = 110.(36+64)
  = 110.100
  = 11000
  2, 35.34+35.38+65.70+65.2
  = 35.(34+38)+65.(70+2)
  = 35.72+65.72
  = 72.(35+65)
  = 72.100
  =7200

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  36.28 + 36.82 +64.69 +64.41
  = 36 . (28 + 82) + 64 . (69 + 41)
  = 36 . 110 + 64 . 110
  = (36 + 64) . 110
  = 100 . 110
  = 11000
  35 .34 +35.38 + 65 .70 +65.2
  = 35 . (34 + 38) + 65 . (70 + 2)
  = 35 . 72 + 65 . 72
  = 72 . (35 + 65)
  = 72 . 100
  = 7200

  Trả lời

Viết một bình luận