Toán Lớp 8: Cho `x>1,y>1,x+y=6.`Tìm GTNN của `S=3x+4y+5/(x-1)+9/(y-1)`

By Huyền Thanh

Toán Lớp 8: Cho x>1,y>1,x+y=6.Tìm GTNN của S=3x+4y+5/(x-1)+9/(y-1)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho `x>1,y>1,x+y=6.`Tìm GTNN của `S=3x+4y+5/(x-1)+9/(y-1)`”

  1. S=$\frac{5(x-1)}{4}$ +$\frac{5}{x-1}$ +$\frac{9(y-1)}{4}$ +$\frac{9}{y-1}$ +$\frac{7}{4}$(x+y)+ $\frac{7}{2}$
    S$\geq$ 2$\sqrt[]{}$ $\frac{25(x-1)}{4(x-1)}$ +2$\sqrt[]{}$ $\frac{81(y-1)}{4}$ +$\frac{7}{4}$.6 + $\frac{7}{2}$ =28
    Suy ra MinS=28 khi x=y=3

    Trả lời

Viết một bình luận