Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 3:Lớp 7A có 45 HS. Trong đó có 20% là HS Giỏi. Số HS Giỏi bằng 3/7 số HS Khá. Số còn lại là HS Trung Bình. Tính số HS mỗi loại. Bài

Toán Lớp 7: Bài 3:Lớp 7A có 45 HS. Trong đó có 20% là HS Giỏi. Số HS Giỏi bằng 3/7 số HS Khá. Số còn lại là HS Trung Bình. Tính số HS mỗi loại.
Bài 4: 1 lớp có 45 HS gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung Bình. Số HS Giỏi chiếm 1/5 số Hs cả lớp. Số HS Trung Bình bằng 2/9 số HS còn lại. Tính số HS mỗi loại.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Gửi tus xin hay nhất
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 3:
  Số hs giỏi lớp 7A là: 45×20:100=9 (hs)
  Số hs khá lớp 7A là: 9:$\frac{3}{7}$ =21 (hs)
  Số hs trung bình là: 45 – 9-21=15 (hs)
  Đáp số: 9,21,15(hs)
  Bài : 4
  Số HS Giỏi của lớp 7A là:
  45x$\frac{1}{5}$ =9(HS)
  Số HS còn lại là:
  45-9=36(HS)
  Số HS TB của lớp 6A là:
  36x$\frac{2}{9}$ =8(Hs)
  =>Số HS giỏi của lớp 6A là:
  45-(8+9)=28(HS)
    ĐS:8,9,28 HS

 2. Bài 3 :
  Số học sinh giỏi là :
  45 . 20% = 9 (học sinh)
  Số học sinh khá là :
  9 : 3/7 = 21 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là :
  45 – 9 – 21 = 15 (học sinh)
  Bài 4 :
  Số học sinh giỏi là :
  45 . 1/5 = 9 (học sinh)
  Số học sinh trung bình là :
  (45 – 9) . 2/9 = 8 (học sinh)
  Số học sinh khá là :
  45 – 9 – 8 = 28 (học sinh)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )