Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Trong phép chia có dưa số bị chia là48, thương là 56 có số dưa là số dưa lớn nhất có thể trong phép chia tìm số bị chia

Toán Lớp 4: Trong phép chia có dưa số bị chia là48, thương là 56 có số dưa là số dưa lớn nhất có thể trong phép chia tìm số bị chia

Comments ( 2 )

 1.       Bài giải
  $\text{Số dư lớn nhất chỉ có thể:55}$
  $\text{Nên ta làm như sau:}$
  $\text{Số bị chia là:}$
    $\text{68 x 56 + 55 = 3863}$
      $\text{Đáp số:3863}$

 2. Số chia là 48 thì số dư lớn nhất có thể là: 47
  Số bị chia là:
   56 x 48 + 47=2735
        Đáp số: 2735
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )