Toán Lớp 8: Cho 1/a+1/b+1/c=1/(a+b+c) Chứng minh 1/a^2021 +1/b^2021 + 1/c^2021=1/(a^2021+b^2021+c^2021)

Toán Lớp 8: Cho 1/a+1/b+1/c=1/(a+b+c)
Chứng minh 1/a^2021 +1/b^2021 + 1/c^2021=1/(a^2021+b^2021+c^2021)

TRẢ LỜI

 1. $\frac{1}{a}$+$\frac{1}{b}$+$\frac{1}{c}$=$\frac{1}{a+b+c}$
  ⇔$\frac{bc}{abc}$+$\frac{ca}{abc}$+$\frac{ab}{abc}$=$\frac{1}{a+b+c}$
  ⇔$\frac{ab+bc+ca}{abc}$=$\frac{1}{a+b+c}$
  ⇔(ab+bc+ca)(a+b+c)=abc
  ⇔ab(a+b)+bc(a+b)+ca(a+b)+abc+bc²+c²a-abc=0
  ⇔ab(a+b)+bc(a+b)+ca(a+b)+c²(a+b)=0
  ⇔(a+b)(ab+bc+ca+c²)=0
  ⇔(a+b)[b(a+c)+c(a+c)]=0
  ⇔(a+b)(a+c)(b+c)=0
  ⇔a+b=0⇔a=-b
  b+c=0⇔b=-c
  a+c=0⇔a=-c
  Trường hợp 1: a=-b 
  1/a^2021 +1/b^2021 + 1/c^2021
  =1/(-b)^2021 + 1/b^2021 + 1/c^2021
  =1/c^2021
  1/(a^2021+b^2021+c^2021)
  =1/(-b)^2021+b^2021+c^2021
  =1/c^2021
  Còn lại chứng minh tương tự…

  Trả lời

Viết một bình luận