Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $N$, $P$ thỏa mãn: $7\vec{NB}+4\vec{NC}=\vec{0}$, $4\vec{PC}-\vec{PA}=\vec{0}$. Tìm điểm $M$ trên $AB$ để

Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $N$, $P$ thỏa mãn: $7\vec{NB}+4\vec{NC}=\vec{0}$, $4\vec{PC}-\vec{PA}=\vec{0}$. Tìm điểm $M$ trên $AB$ để $M$, $N$, $P$ thẳng hàng

TRẢ LỜI

Viết một bình luận