Toán Lớp 6: một chiếc bàn gỗ có giá niêm yết cao hơn giá mua vào là 20% . Nhưng người ta chỉ bán nó với giá bằng 80% giá niêm yết nên bị lỗ 840000

Toán Lớp 6: một chiếc bàn gỗ có giá niêm yết cao hơn giá mua vào là 20% . Nhưng người ta chỉ bán nó với giá bằng 80% giá niêm yết nên bị lỗ 840000 đồng . Hỏi giá mua chiếc bàn là

TRẢ LỜI

 1.      Giá niêm yết chiếm là :  
        100% + 20% = 120% ( giá mua )
       Giá bán chiếc bàn chiếm là :
        120% : 100 xx 80 = 96% ( giá mua )
       Số tiền bị lỗ chiếm là :
        100% – 96% = 4% ( giá mua )
       Giá mua của chiếc bàn đó là :
     840 000 xx 100 : 4 = 21 000 000 ( đồng )
                              Đáp số : 21 000 000 đồng .

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giá niêm yết chiếm số phần trăm là:
  100%+20%=120%(giá mua)
  Giá bán chiếc bàn gỗ là:
  120:100.80%=96% (giá mua)
  Số tiền bị lỗ chiếmsố phần trăm:
  100%-96%=4% (giá mua)
  Giá mua chiếc bàn gỗ là:
  840000:4.100=21000000(đồng)
  Đáp số: 21000000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận