Toán Lớp 9: Giải hộ mình: Quãng đường AB gồm một doạn lên dốc AM và một đoạn xuống doc MB. Một người đi xe đạp từ A đến B mất 2 giờ ; đi từ B về A

Toán Lớp 9: Giải hộ mình:
Quãng đường AB gồm một doạn lên dốc AM và một đoạn xuống doc MB.
Một người đi xe đạp từ A đến B mất 2 giờ ; đi từ B về A hết 3 giờ. Biết vận
tốc lên dốc (lúc đi cũng như lúc về) là 9 km/h, vận tốc xuống dốc (lúc đi
cũng như lúc về) là 18 km/h. Tính độ dài các quãng đường AM, MB.

TRẢ LỜI

 1. thời gian đi từ A đến B nhanh hơn từ B đến A=>dốc xuống trên đoạn từ A đến B dài hơn dốc từ B đến A=>AM<BM
  Gọi thời gian đi trên đoạn dốc xuống từ A đến B là x
  => thời gian đi trên đoạn dốc lên từ A đến B là 2-x
  Gọi thời gian đi trên đoạn dốc xuống từ B đến A là y
  => thời gian đi trên đoạn dốc lên từ B đến A là 3-y
  Biết đoạn dốc xuống từ A đến B= đoạn dốc lên từ B đến A =>18x=9(3-y)
  và ta cũng có đoạn dốc lên từ A đến B= đoạn xuống lên từ B đến A =>9(2-x)=18y
  Từ 2 điều trên ,ta có hệ phương trình
  $\left \{ {{18x+9y=27} \atop {9x+18y=18}} \right.$ 
  Giải hệ phương trình:=>x=4/3,y=1/3
  vậy đoạn AM=(2-4/3).9=6km BM=4/3..18=24 km

  Trả lời

Viết một bình luận