Toán Lớp 8: câu1:x mũ2-xy+x-y câu2;(x-y).(x+y) câu3.(x-2).(x+2)-x.(x-1) câu4.x mũ 2-xy+x-y câu5.(x+y)mũ2 câu6. (x+y)mũ3

By Nhã Hồng

Toán Lớp 8: câu1:x mũ2-xy+x-y
câu2;(x-y).(x+y)
câu3.(x-2).(x+2)-x.(x-1)
câu4.x mũ 2-xy+x-y
câu5.(x+y)mũ2
câu6. (x+y)mũ3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: câu1:x mũ2-xy+x-y câu2;(x-y).(x+y) câu3.(x-2).(x+2)-x.(x-1) câu4.x mũ 2-xy+x-y câu5.(x+y)mũ2 câu6. (x+y)mũ3”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 1:
  x²-xy+x-y
  = (x²+x)-(xy+y)
  = x.(x+1)-y.(x+1)
  = (x+1).(x-y)
  Câu 2:
  (x-y).(x+y)
  = x²-y²
  Câu 3:
  (x-2).(x+2)-x.(x-1)
  = x²-4-x²+x
  = (x²-x²)+x-4
  = x-4
  Câu 4:
  x²-xy+x-y
  = (x²+x)-(xy+y)
  = x.(x+1)-y.(x+1)
  = (x+1).(x-y)
  Câu 5:
  (x+y)² 
  = x²+2.x.y+y²
  = x²+2xy+y²
  Câu 6:
  (x+y)³
  = x³+3.x².y+3.x.y²+y³
  = x³+3x²y+3xy²+y³
  @8A1

  Trả lời
 2. Câu 1:
  x^2-xy+x-y
  =(x^2-xy)+(x-y)
  =x(x-y)+(x-y)
  =(x-y)(x+1)
  * Nhóm hạng tử
  * Đặt nhân tử chung
  Câu 2:
  (x-y)(x+y)
  =x^2-y^2
  * a^2-b^2=(a-b)(a+b)
  Câu 3:
  (x-2)(x+2)-x(x-1)
  =x^2-4-x^2+x
  =(x^2-x^2)+x-4
  =x-4
  * a^2-b^2=(a-b)(a+b)
  Câu 4:
  x^2-xy+x-y
  =(x^2-xy)+(x-y)
  =x(x-y)+(x-y)
  =(x-y)(x+1)
  * Nhóm hạng tử
  * Đặt nhân tử chung
  Câu 5:
  (x+y)^2
  =x^2+2xy+y^2
  * (a+b)^2=a^2+2ab+b^2
  Câu 6:
  (x+y)^3
  =x^3+3x^2y+3xy^2+y^3
  * (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

  Trả lời

Viết một bình luận