Toán Lớp 8: Tìm x, biết: 5x(x+ 1) = 2x + 2

By Việt Hòa

Toán Lớp 8: Tìm x, biết: 5x(x+ 1) = 2x + 2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tìm x, biết: 5x(x+ 1) = 2x + 2”

 1. Giải đáp:
  x∈{-1;2/5}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  5x(x+1)=2x+2
  5x(x+1)-(2x+2)=0
  5x(x+1)-2(x+1)=0
  (x+1)(5x-2)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x+1=0\\5x-2=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=-1\\x=\dfrac{2}{5}\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{-1;2/5}
  ** Chuyển vế đổi dấu
  ** Đặt nhân tử chung

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
     5x.(x + 1) = 2x + 2
  ⇔ 5x^2 + 5x = 2x + 2
  ⇔ 5x^2 + 5x – 2x – 2 = 0
  ⇔ 5x^2 + 3x – 2 = 0
  ⇔ 5x^2 + 5x – 2x – 2 = 0
  ⇔ 5x.(x + 1) – 2.(x + 1) = 0
  ⇔ (x + 1).(5x – 2) = 0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x+1=0\\ 5x-2=0\end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x=-1\\ x=\frac{2}{5}\end{matrix}\right.$
  -> Vậy x = -1 hoặc x = 2/5
   

  Trả lời

Viết một bình luận