Toán Lớp 8: Câu 2 : đa thức x^6 – y^6 được phân thành nhân tử là : A. (x-y)(x ²+xy+y ²)(x+y)(x ²-xy-y ² ) B. (x-y)^6 C. (x-y)(x^5+xy+y^5) D. (x ²-y

Toán Lớp 8: Câu 2 : đa thức x^6 – y^6 được phân thành nhân tử là :
A. (x-y)(x ²+xy+y ²)(x+y)(x ²-xy-y ² )
B. (x-y)^6
C. (x-y)(x^5+xy+y^5)
D. (x ²-y ²)(x^4-y^4)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Câu 2 : đa thức x^6 – y^6 được phân thành nhân tử là : A. (x-y)(x ²+xy+y ²)(x+y)(x ²-xy-y ² ) B. (x-y)^6 C. (x-y)(x^5+xy+y^5) D. (x ²-y”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^6-y^{6}$
  $(x^3)^2-(y^3)^{2}$
  $=(x^3+y^3)(x^3-y^3)^{}$
  $=(x+y)(x^2-xy+y^2)(x-y)(x^2+xy+y^2)
  -> chọn A
  -> Áp dụng hđt số 3: $a^2-b^2=(a+b)(a-b)^{}$
  -> Áp dụng hđt số 6: $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)^{}$
  -> Áp dụng hđt số 7: $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)^{}$

Viết một bình luận