Toán Lớp 8: Câu 1 : Thực hiện phép tính `a)` `2x(x-1)` `b)` `(x-2)(x+3)-x(x-2)` `c)` `(x+2)^2 -(x-3)(x+3)`

By Bích Hải

Toán Lớp 8: Câu 1 : Thực hiện phép tính
a) 2x(x-1)
b) (x-2)(x+3)-x(x-2)
c) (x+2)^2 -(x-3)(x+3)
Viết một bình luận