Toán Lớp 8: Câu 1 : Thực hiện phép tính `a)` `2x(x-1)` `b)` `(x-2)(x+3)-x(x-2)` `c)` `(x+2)^2 -(x-3)(x+3)`

Toán Lớp 8: Câu 1 : Thực hiện phép tính
a) 2x(x-1)
b) (x-2)(x+3)-x(x-2)
c) (x+2)^2 -(x-3)(x+3)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a, 2x.(x – 1)
  = 2x.x – 2x
  = 2x^2 – 2x
  ———
  b, (x – 2).(x + 3) – x.(x – 2)
  = (x – 2).[(x + 3) – x]
  = (x – 2).(x + 3 – x)
  = (x – 2).[(x – x) + 3]
  = 3.(x – 2)
  = 3x – 6
  ———-
  c, (x + 2)^2 – (x – 3).(x + 3)
  = x^2 + 4x + 4 – (x^2 – 3^2)
  = x^2 + 4x + 4 – (x^2 – 9)
  = x^2 + 4x + 4 – x^2 + 9
  = (x^2 – x^2) + 4x + (4 + 9)
  = 4x + 13
  #dariana

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ 2x(x-1) = 2x²-2x
  b/ (x-2)(x+3) – x(x-2)
  = x²+3x-2x-6-x²+2x
  = 3x-6
  c/ (x+2)²- (x-3)(x+3)
  = x²+4x+4 – (x²-3²)
  = x²+4x+4 – x²+9
  = 4x+13

  Trả lời

Viết một bình luận