Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/-x-y^2 + x^2 -y b/10x(x – y) – 6y(y – x) c/ 3x^2 + 5y – 3xy – 5x d/3y^2 – 3z^2 + 3x^2 + 6x

Toán Lớp 8: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a/-x-y^2 + x^2 -y
b/10x(x – y) – 6y(y – x)
c/ 3x^2 + 5y – 3xy – 5x
d/3y^2 – 3z^2 + 3x^2 + 6xy
e/16x^3 + 54y^3
f/ 8x^3 – 12x^2y + 6xy^2 – y^3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,-x-y^2 + x^2 -y
  =x^2−x−y^2−y
  =(x+y)(x−y−1)
  b,10x(x – y) – 6y(y – x)
  =10x^2−4xy−6y^2
  =2(5x^2−2xy−3y^2)
  =2(x−y)(5x+3y)
  c, 3x^2 + 5y – 3xy – 5x
  =3x^2−3xy−5x+5y
  =(x−y)(3x−5)
  d,3y^2 – 3z^2 + 3x^2 + 6xy
  =3x^2+6xy+3y^2−3z^2
  =3(x+y+z)(x+y−z)
  =3(x+y−z)(x+y+z)
  e,16x^3 + 54y^3
  = 2(8x^3+27y^3)
  = 2(2x+3y)(4x^2−6xy+9y^2)
  f,8x^3 – 12x^2y + 6xy^2 – y^3
  = (2x−y)^3

  Trả lời

Viết một bình luận