Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: bài này rất dể Câu 2. a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2) b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac + bd)2

Toán Lớp 8: bài này rất dể
Câu 2.
a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)
b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Xét VT=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2
  =(ac)^2+2acbd+(bd)^2+(ad)^2-2adbc+(bc)^2
  =a^2c^2+2abcd+b^2d^2+a^2d^2-2abcd+b^2c^2
  =a^2c^2+b^2d^2+a^2d^2+b^2c^2
  =(a^2c^2+a^2d^2)+(b^2d^2+b^2c^2)
  =a^2(c^2+d^2)+b^2(c^2+d^2)
  =(a^2+b^2)(c^2+d^2)
  =VP
  Vậy (ac+bd)^2+(ad-bc)^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2) (đpcm)
  b) (ac+bd)^2<=(a^2+b^2)(c^2+d^2)
  <=> (ac)^2+2acbd+(bd)^2 <= a^2(c^2+d^2)+b^2(c^2+d^2)
  <=> a^2c^2+2abcd+b^2d^2 <=a^2c^2+a^2d^2+b^2c^2+b^2d^2
  <=> 2abcd <= a^2d^2+b^2c^2
  <=> a^2d^2-2abcd+b^2c^2 >=0
  <=> (ad)^2-2adbc+(bc)^2 >=0
  <=> (ad-bc)^2 >=0 (luôn đúng)
  Vậy (ac+bd)^2<=(a^2+b^2)(c^2+d^2) (đpcm)

 2. $\\$
  a,
  giả sử (ac+bd)^2+(ad-bc)^2=(a^2+b^2)(c^2+d^2)(1)
  <=>(ac+bd)^2+(ad-bc)^2 = a^2c^2 +a^2d^2 + b^2c^2+b^2d^2
  <=>(ac+bd)^2+(ad-bc)^2=(a^2c^2 +2acbd + b^2d^2) + (a^2d^2-2adbc + b^2c^2)
  <=>(ac+bd)^2 +(ad-bc)^2=(ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 (Luôn đúng)
  Thật vậy (1) được chứng minh.
  b,
  giả sử (ac+bd)^2\le (a^2+b^2)(c^2+d^2)(1)
  <=> (ac+bd)^2\le a^2c^2 +a^2d^2 + b^2c^2+b^2d^2
  <=>(ac+bd)^2\le (a^2c^2 +2acbd + b^2d^2) + (a^2d^2-2adbc + b^2c^2)
  <=>(ac+bd)^2\le (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 
  <=> (ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 – (ac+bd)^2\ge 0
  <=> (ad-bc)^2\ge 0 (Luôn đúng)
  Thật vậy (1) được chứng minh
  Dấu “=” xảy ra khi :
  (ad-bc)^2=0
  <=>ad-bc=0
  <=>ad=bc
  <=>a/b=c/d
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )