Toán Lớp 8: Bài 1: Thực hiện phép chia: a) (x3 – x2 – 5x – 3) : (x – 3);​​​b) (x4+x3-6×2-5x + 5) :(x2+ x – 1). C ) (2×3 + 5×2 – 2x + 3) : (2×2 – x

By Khánh Ly

Toán Lớp 8: Bài 1: Thực hiện phép chia:
a) (x3 – x2 – 5x – 3) : (x – 3);​​​b) (x4+x3-6×2-5x + 5) :(x2+ x – 1).
C ) (2×3 + 5×2 – 2x + 3) : (2×2 – x +1);​ d) (x5 + x3 + x2 +1) : (x3 +1).
Bài 2: Thực hiện nhanh các phép chia:
a) (a2 – 6ab + 9b2) : (a – 3b);
b) (a3 -9a2b + 27ab2 – 27b3 ) : (3b-a)2.
c) (a4 – 2a2b2 +b4) : (a2 + 2ab + b2 );
d) (-8a3 + 48a2b – 96ab2 + 64b3) : (a – 2b).
Bài 3: Tìm a sao cho
Đa thức x4 – x3 + 6×2 – x + a chia hết cho đa thức x2 – x + 5
Viết một bình luận