Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức a) A= (x-y) (x^2+xy+y^2) – (x+y) (x^2-xy+y^2) b) B= (a^2b^2-5a) (a^4b^4+5a^3b^2+25a^2)

By Melanie

Toán Lớp 8: Bài 1: Rút gọn biểu thức
a) A= (x-y) (x^2+xy+y^2) – (x+y) (x^2-xy+y^2)
b) B= (a^2b^2-5a) (a^4b^4+5a^3b^2+25a^2)
Viết một bình luận