Toán Lớp 7: Học sinh lớp 7A, 7B, 7C là 108 học sinh, biết số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 2;3;4. Tính số học sinh 7A, 7B, 7C. Giải giúp em với

Toán Lớp 7: Học sinh lớp 7A, 7B, 7C là 108 học sinh, biết số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 2;3;4. Tính số học sinh 7A, 7B, 7C. Giải giúp em với!

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Học sinh lớp 7A, 7B, 7C là 108 học sinh, biết số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 2;3;4. Tính số học sinh 7A, 7B, 7C. Giải giúp em với”

 1. $\text{+) Gọi số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c ( a, b, c ∈ N* )}$
  $\text{+) Theo bài ra, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ = $\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{4}$ và a + b + c = 108}$
  $\text{+) Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{2}$ =$\dfrac{b}{3}$ = $\dfrac{c}{4}$ = $\dfrac{a+b+c}{2+3+4}$ = $\dfrac{108}{9}$ = 12}$
  $\text{⇒ $\begin{cases} \dfrac{a}{2} = 12\\\dfrac{b}{3}=12\\\dfrac{c}{4}=12\end{cases}$ ⇒ $\begin{cases} a=24\\b=36\\c=48 \end{cases}$}$
  $\text{Vậy lớp 7A có 24 học sinh, lớp 7B có 36 học sinh, lớp 7C có 48 học sinh}$

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x,y,z (x,y,z∈N)*, (học sinh)
  Vì tổng số học sinh của 3 lớp là 108 học sinh nên ta có:
  x+y+z= 108
  Vì số học sinh của 3 lớp tỉ lệ với 2;3;4 nên ta có:
  x/2= y/3= z/4
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/2= y/3= z/4= (x+y+z)/[ 2+3+4]=108/9= 12
  Suy ra:
  x= 12.2= 24
  y= 12.3= 36
  z= 12.4= 48
  Vậy số học sinh của mỗi lớp lần lượt là: 24,36,48
  #met

  Trả lời

Viết một bình luận