Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Bài 1: Cho ΔABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE a) Tứ giác BDEC là hình gì? Vì sao? b) Các đ

Toán Lớp 8: Bài 1: Cho ΔABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên cạnh AC sao cho AD = AE
a) Tứ giác BDEC là hình gì? Vì sao?
b) Các điểm D, E ở các vị trí nào thì BD = DE = EC
Bài 2: Cho ΔABC , điểm D thuộc cạnh AC sao cho AD= 1 phần 2 DC . Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của BD và AM. CM AI = IM
Bài 3: Cho ΔABC, các đường trung tuyến BD,CE, Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi I,K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, CE. CM: MI = IK = KN

Comment ( 1 )

 1. Bài 1 Là cái ảnh nha
   Bài 2:
  Gọi E là trung điểm của CD => AD = DE = CE
  => ME là đường trung bình của tam giác CBD.
  => ME // BD => ME // IE
  Xét tam giác AEM có: D là trung điểm của AE, ID // ME
  => I là trung điểm của AM (Tính chất đường TB của tam giác).
  Vậy AI=IM
  Bài 3:
  rong ΔABC ta có: E là trung điểm của cạnh AB
  D là trung điểm của cạnh AC
  Nên ED là đường trung bình của Δ ABC
  ⇒ ED // BC và ED = 1/2 BC
  (tính chất đường trung bình của tam giác)
  +) Tứ giác BCDE có ED // BC nên BCDE là hình thang.
  Trong hình thang BCDE, ta có: BC // DE
  M là trung điểm cạnh bên BE
  N là trung điểm cạnh bên CD
  Nên MN là đường trung hình hình thang BCDE ⇒ MN // DE
  MN=$\frac{DE + BC}{2}$ =$\frac{\frac{BC}{2} +BC}{2}$ =$\frac{3BC}{4}$ 
  (tính chất đường trung bình hình thang)
  Trong ΔBED, ta có: M là trung điểm BE
  MI // DE
  Suy ra: MI là đường trung bình của ΔBED
  ⇒ MI = 1/2 DE = 1/4 BC (tính chất đường trung bình của tam giác)
  Trong ΔCED ta có: N là trung điểm CD
  NK // DE
  Suy ra: NK là đường trung bình của ΔCED
  ⇒ NK = 1/2 DE = 1/4 BC (tính chất đường trung bình của tam giác)
  IK = MN – (MI + NK) = 3/4 BC – (1/4 BC + 1/4 BC) = 1/4 BC
  ⇒ MI = IK = KN = 1/4 BC

  toan-lop-8-bai-1-cho-abc-can-tai-a-lay-diem-d-tren-canh-ab-diem-e-tren-canh-ac-sao-cho-ad-ae-a-t

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )